Personvernerklæring for Arctic Yachting og www.arcticyachting.no

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger Arctic Yachting samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Arctic Yachting forholder seg til personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen gis etter  kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Arctic Yachting kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger verken samles inn eller brukes av Arctic Yachting. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Arctic Yachting?

Arctic Yachtings ved daglig leder er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på Arctic Yachting.

Personopplysninger Arctic Yachting mottar

Arctic Yachting har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

  • Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på Arctic Yachting sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og Arctic Yachting. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, e-postadresse og navn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom Arctic Yachting og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

  • En annen kilde til personopplysninger er opplysninger Arctic Yachting selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvilke linker du trykker på og antall brukere på siden til ulike tider - for å nevne noe.

Hvordan Arctic Yachting bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene. Arctic Yachting er avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med informasjonen innsamlet med Google Analytics er å bedre nettsideopplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå brukertrender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for Arctic Yachting sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11.

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Arctic Yachting samler inn via deg og på eget initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester marginal. Derfor er vår vurdering at egen administrering av personopplysninger som for eksempel innstillinger i brukerapper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet brukes uansett ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjonsdeling med tredjeparter

Arctic Yachting deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel være aktuell vil du alltid få forespørsel om samtykke fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I samsvar med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Arctic Yachting mottar bli lagret på en sikker måte så lenge kundeforholdet mellom deg og Arctic Yachting består. Ved opphør av kundeforhold vil all logget kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

Arctic Yachting arbeider kontinuerlig for å sikre at arkivering, informasjonssikkerhet og dataforvaltning ivaretas i samsvar gjeldende lover og forskrifter.

Rettigheter

I henhold til personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Arctic Yachting rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

  • Retten til å bli glemt betyr at alle personopplysninger registrert hos Arctic Yachting kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Arctic Yachting uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.
  • Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Arctic Yachting har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt Arctic Yachting, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Arctic Yachting sine tjenester.
  • Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Arctic Yachting har registrert om deg.
  • Rett mot profilering gir rett til å nekte Arctic Yachting å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Arctic Yachting når Arctic Yachting i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde- og dybdekartlegging.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss senest innen 1 måned.

Barns personvern

Arctic Yachting har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16 år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personopplysninger etterlatt av mindreårige hos Arctic Yachting vil slettes så snart Arctic Yachting får kjennskap til forholdet.

Personvernombud

Arctic Yachting har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

Arctic Yachting vil fra tid til annen oppdatere sin personvernerklæring for å sikre samsvar med til enhver tid gjeldende lovverk. Slike oppdateringer vil det bli opplyst om.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om Arctic Yachtings personvernerklæring eller andre forespørsler kan du kontakte oss:

Telefon: +47 908 906 03

E-post: kontakt@arcticyachting.no